22/4-2/5 Yo mit alemen VII avec Yitskhok Niborski

יאָ מיט אַלעמען 7 מיט יצחק ניבאָרסקי

אַהרן צייטלינס פּאָעמע מטטרון

אַן אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿאַר אַוואַנסירטע, פֿונעם 22סטן אַפּריל ביזן 2טן מײַ 2021

4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה בסך־הכּל, דאָנערשטיק און זונטיק פֿון 19 ביז 20.30 אַז’ פּאַריזער צײַט

דאַטעס :
דעם22סטן, 25סטן, 29סטן אַפּריל
דעם 2טן מײַ

די ערשטע גרויסע פּאָעמע פֿון אַהרן צייטלין, „מטטרון“, איז דערשינען אין וואַרשע אין 1922, ווען דער מחבר איז אַלט געווען 24 יאָר. דאָס איז די בליצײַט פֿון די ייִדישע אַוואַנגאַרדן. די פּאָעמע איז נישט ווײַט פֿון זייער סטיל, אָבער איז דער פֿולער היפּוך פֿון דער אומרעליגיעזער און לעסטערנדיקער אינספּיראַציע פֿון אַ בראָדערזאָן אָדער אַ מאַרקיש. זי שעפּט איר וועלטבאַנעם פֿון דער קבלה און שטעלט פֿאָר די ראָלע פֿונעם מענטש אינעם באַשאַף דורך אַ שלל מיט בליציקע בילדער און פֿאַרשיידענע ריטמען.

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, אויף זום.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

אײַנשרײַבונג

Metatren de Aaron Zeitlin

Séminaire en ligne pour étudiants avancés, du 22 avril au 2 mai 2021.

Quatre séances d’une heure et demie (6h en tout), les jeudis et dimanches de 19h à 20h30 (heure de Paris)

Dates :
22, 25, 29 avril
2 mai

Premier grand poème d’Aaron Zeitlin, âgé à ce moment de 24 ans, Metatren paraît à Varsovie en 1922. En plein essor des avant-gardes yiddish, le poème n’en est pas loin par son style, mais prend le contre-pied du défi à la tradition qui sous-tend leur vision du monde. C’est un texte empreint de foi mystique qui jette un regard différent sur le devenir humain, d’une construction originale, très riche en rythmes différents et en images fulgurantes.

Le séminaire se déroule entièrement en yiddish, sur Zoom.

Tarif : 60 €

S'inscrire

Yo mit alemen VII with Yitskhok Niborski

Aaron Zeitlin’s Metatren

Online seminar for advanced students,  April 22 – May 2, 2021.

Four 90-minute sessions (6 hours in total), Thursdays and Sundays from 7 p.m. to 8:30 p.m. (Paris time)

Dates :
April 22, 25, 29 
May 2 

Metatren, Aaron Zeitlin’s first long multipart poem, was published in Warsaw in 1922, when the Yiddish avant-garde was in full flower (Zeitlin was 24 at the time).  The poem is nearly avant-garde in style, but is the direct opposite in content to the blasphemous outlook that inspired writers like Broderzon and Markish. The poem, based in a Kabbalistic conception of the world, depicts the human being’s place in creation through a cascade of diverse rhythms and dazzling imagery.

The seminar will be conducted entirely in Yiddish, via Zoom.

Price: 60 €

Register

16/3-22/6 Cours de yiddish pour débutants avancés (sur Zoom)

Cours intensif avec Nadia Déhan-Rotschild, du 16 mars au 22 juin 2021

Destiné aux étudiants ayant déjà des notions de la déclinaison et de la conjugaison au présent.

Vous allez :

 • apprendre la conjugaison au passé et au futur
 • parfaire votre maniement des déclinaisons
 • acquérir du vocabulaire et des tournures idiomatiques savoureuses

Nombre d’heures d’enseignement : 21 (14 séances de 1h30)

Les mardis, 19h–20h30, heure de Paris :
16, 23, 30 mars
6, 13, 20 avril
4, 11, 18, 25 mai
1, 8, 15, 22 juin

Minimum d’inscrits : 6 personnes

Prix : 210 €

 

S'inscrire

 

Attention : au moment du règlement, la plateforme Helloassso vous proposera d’ajouter une contribution à son fonctionnement. Celle-ci est optionnelle, et vous pouvez changer son montant ou bien l’annuler en appuyant sur le bouton « Modifier ».

Rejoindre par Zoom notre 3e série de 10 cours

Pour des raisons sanitaires, nos cours annuels habituellement donnés en présentiel se continueront en ligne lors du troisième trimestre. Voilà une belle occasion pour les étudiant-e-s du monde entier de prendre part à nos cours parisiens via Zoom.

Tarif (pour 10 cours de 2h) : 175 euros

Réduction exceptionnelle pour ceux qui ont été inscrits aux deux premiers trimestres et qui sont adhérents à la Maison de la culture yiddish pour l’année 2020/2021 : 50 euros au lieu de 175 euros.

Attention : au moment du règlement, la plateforme Helloassso vous proposera d’ajouter une contribution à son fonctionnement. Celle-ci est optionnelle, et vous pouvez changer son montant ou bien l’annuler en appuyant sur le bouton « Modifier ».

Télécharger le calendrier des cours.

 

S'inscrire

 

Niveau 2

Mercredi 19h–21h
Reyze Turner
Du 31 mars au 16 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Niveau 3

Mardi 19h–21h
Aron Waldman
Nouvelles yiddish
Une sélection de nouvelles de différents auteurs (Avrom Reyzen, Mendl Man…) permettra au groupe de traiter des questions de langue
Convient aux francophones
Du 23 mars au 8 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Mercredi 14h–16h
Sharon Bar-Kochva
Introduction aux textes littéraires
Du 31 mars au 16 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Niveau 4

Lundi 14h–16h
Aron Waldman
Nouvelles yiddish
Une sélection de nouvelles de différents auteurs (Avrom Reyzen, Mendl Man…) permettra au groupe de traiter des questions de langue
Convient aux francophones
Du 29 mars au 28 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Lundi 19h–21h
Reyze Turner
Trésors de la presse yiddish
Améliorez votre yiddish à travers des textes fascinants et peu connus de la presse yiddish d’Europe orientale, de Paris et des États-Unis.
Du 29 mars au 28 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Niveau avancé

Lundi 19h–21h
Arnaud Bikard
Les textes canoniques de la littérature yiddish
Ce cours vous invitera à découvrir des extraits d’œuvres d’auteurs majeurs, de Sholem-Aleykhem à Isaac Bashevis Singer, et visera à réfléchir sur ce qui fait qu’une œuvre littéraire mérite le nom de classique.
Du 29 mars au 28 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Mardi 19h–21h
Natalia Krynicka
Littérature et grammaire
Diverses questions de grammaire yiddish (préfixes, coverbes, aspects…) à travers des textes littéraires choisis.
Du 23 mars au 8 juin 2021
Inscription aux 10 séances

Jeudi 17h30–19h30
Tal Hever-Chybowski et Yitskhok Niborski
Théâtre d’inspiration biblique
Du 1 avril au 24 juin 2021
Inscription aux 10 séances

24/02-19/05 : Yiddish pour débutants, cours intensif en ligne

Niveau I

Yiddish pour débutants, cours intensif avec Karolina Szymaniakdu 24 février au 19 mai (sur Zoom)

Mercredi, 19h–20h30, heure de Paris

Nombre d’heures d’enseignement : 21 (14 séances de 1h30)

Dates
Février : 24
Mars : 3, 10, 17, 24, 31
Avril : 7, 14, 21, 28
Mai : 5, 12, 19

Karolina Szymaniak conviendra avec vous d’une nouvelle date pour remplacer la séance du 17 février qui n’a pas pu avoir lieu.

Nombre maximum de participants : 15

Ce que vous apprendrez :

 • L’Alef-Beys (l’alphabet yiddish)
 • Le vocabulaire de base
 • La conjugaison des verbes (présent, passé, futur)
 • La déclinaison des articles, des adjectifs et des pronoms personnels
 • À compter en yiddish
 • À utiliser un dictionnaire yiddish
 • Quelques chansons yiddish
 • Comment continuer à progresser en yiddish après la fin du cours intensif

Prix : 210 €

 

S'inscrire

 

Attention : au moment du règlement, la plateforme Helloassso vous proposera d’ajouter une contribution à son fonctionnement. Celle-ci est optionnelle, et vous pouvez changer son montant ou bien l’annuler en appuyant sur le bouton « Modifier ».

Renseignements talmidim@yiddishweb.com

 

Beginner’s Yiddish Online Intensive Course with Karolina Szymaniak, February 24 – May 19

Wednesdays 7 – 8:30 PM Paris Time

10:00 – 11:30 AM PST, 1:00 – 2:30 PM EST, 6:00 – 7:30 PM in London, 8:00 – 9:30 PM in Jerusalem and Moscow

Hours of immersive instruction: 21 (14 sessions, 90 minutes per session) 

February 24
March 3, 10, 17, 24, 31
April 7, 14, 21, 28
May 5, 12, 19

The session of 17 February, which had to be postponed, will be rescheduled for another date.

What you will learn:

 • The Alef-Beys (Yiddish alphabet)
 • Basic conversational vocabulary
 • How to conjugate verbs in present, future, and past tenses
 • How to decline articles, adjectives, and personal pronouns
 • How to count in Yiddish
 • How to use a Yiddish dictionary
 • How to sing several Yiddish songs
 • What you can do to continue your Yiddish studies after the intensive is over

Questions talmidim@yiddishweb.com

Maximum enrollment: 15

Price: 210 €

Register

13/2-6/3 Yo mit alemen VI avec Natalia Krynicka

יאָ מיט אַלעמען 6 מיט נאַטאַליע קריניצקאַ

קאַדיע מאָלאָדאָווסקיס « פֿריידקע » : צי קען אַ פֿרוי זײַן פֿרײַ ?

אַן אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿאַר אַוואַנסירטע, פֿונעם 13טן פֿעברואַר ביזן 6טן מאַרץ 2021

4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה בסך־הכּל, שבת פֿון 19.30 ביז 21 אַז’ פּאַריזער צײַט

דאַטעס :
דעם 13טן, 20סטן, 27סטן פֿעברואַר
דעם 6טן מאַרץ

קאַדיע מאָלאָדאָווסקיס פּאָעמע « פֿריידקע » (וואַרשע 1935 און 1936) האָט בשעתּה געהאַט אַ גרויסן אָפּקלאַנג צווישן די לייענערס. מיר וועלן באַטראַכטן די פֿאָרשטעלונג פֿון פֿרויען־ און מענער־העלדן בעת זייערע גײַסטיקע און פֿיזישע וואַנדערונגען, דאָס בילד פֿון וואַרשע און פּאַריז, די פֿראַגעס פֿון אינדיווידועלער און קאָלעקטיווער פֿאַרשקלאַפֿונג און באַפֿרײַונג. מיר וועלן זיך אויך אָפּשטעלן אויף די פֿילצאָליקע ליטעראַרישע און געשיכטלעכע פֿאַררופֿן אינעם טעקסט.

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, אויף זום.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

אײַנשרײַבונג

« Freydke » de Kadye Molodovski : une femme peut-elle être libre ?

Séminaire en ligne pour étudiants avancés, du 13 février au 6 mars 2021.

Quatre séances d’une heure et demie (6h en tout), les samedis de 19h30 à 21h (heure de Paris) Continuer la lecture de « 13/2-6/3 Yo mit alemen VI avec Natalia Krynicka »

13/1-3/2 Yo mit alemen V avec Eliezer Niborski

יאָ מיט אַלעמען 5 מיט אליעזר ניבאָרסקי

לאַנג צי קורץ : אַ שפּאַציר איבער אינטערעסאַנטע שפּראַך־ניואַנסן

אַן אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער פֿונעם 13טן יאַנואַר ביזן 3טן פֿעברואַר 2021

4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה בסך־הכּל, מיטוואָך פֿון 19 ביז 20.30 אַז’ פּאַריזער צײַט

דאַטעס :
דעם 13טן, 20סטן, 27סטן יאַנואַר
דעם 3טן פֿעברואַר

מיר וועלן צוזאַמען באַטראַכטן אַ ריי סיטואַציעס וווּ מע קען זיך ריכטיק אויסדריקן אויף צווייערליי אופֿנים – קירצער אָדער לענגער (למשל : מיט אָדער אָן ענדונגען, מיט אָדער אָן העלפֿווערבן, פּרעפֿיקסן, קאָניונקציעס וכ‘…) און מיר וועלן זוכן אַן ענטפֿער אויף דער פֿראַגע : וואָסערע אונטערשיידן ברענגען אָט די ברירות אַרײַן ?
די פֿיר סעסיעס וועלן אַרײַננעמען סײַ אַלגעמיינע אָבסערוואַציעס סײַ פּראַקטישע אָנווענדונגען.

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, אויף זום.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

 

אײַנשרײַבונג

 

Plus long ou plus court ? Une excursion à travers des nuances importantes dans la langue yiddish

Séminaire en ligne organisé par la Maison de la culture yiddish du 13 janvier au 3 février 2021.

Quatre séances d’une heure et demie (6h en tout), les mercredis de 19h à 20h30 (heure de Paris) Continuer la lecture de « 13/1-3/2 Yo mit alemen V avec Eliezer Niborski »

17/12 Yidish oyf der tsung : les réseaux sociaux (reprise)

Jeudi 17 décembre 2020 ? 19:30

ייִדיש אויף דער צונג : די געזעלשאַפֿטלעכע מעדיומס

Animé par Régine Nebel et Sharon Bar-Kochva.
Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com.

Le cours de conversation Yidish oyf der tsung (« le yiddish sur le bout de la langue ») est animé par Régine Nebel et les différents enseignants de la Maison de la culture yiddish. Chaque séance est consacrée à un thème pour lequel un vocabulaire est fourni à l’avance. Savoir lire le yiddish est indispensable.

Le cours se déroule en yiddish.

Tarif : 20 €. Adhérents : 15 €*.
*Adhérez à la Maison de la culture yiddish pour la saison 2020-2021 et découvrez le code promotionnel qui vous donnera accès au tarif réduit sur vos réservations.

Cliquez ici pour réserver (réservation obligatoire). Continuer la lecture de « 17/12 Yidish oyf der tsung : les réseaux sociaux (reprise) »

10/12 Yidish oyf der tsung : les réseaux sociaux (sur Zoom)

Jeudi 10 décembre 2020 ? 14:00

ייִדיש אויף דער צונג : די געזעלשאַפֿטלעכע מעדיומס

Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka.
Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com.

Le cours de conversation Yidish oyf der tsung (« le yiddish sur le bout de la langue ») est animé par Régine Nebel et les différents enseignants de la Maison de la culture yiddish. Chaque séance est consacrée à un thème pour lequel un vocabulaire est fourni à l’avance. Savoir lire le yiddish est indispensable.

Le cours se déroule en yiddish.

Tarif : 20 €. Adhérents : 15 €*.
*Adhérez à la Maison de la culture yiddish pour la saison 2020-2021 et découvrez le code promotionnel qui vous donnera accès au tarif réduit sur vos réservations.

Cliquez ici pour réserver (réservation obligatoire). Continuer la lecture de « 10/12 Yidish oyf der tsung : les réseaux sociaux (sur Zoom) »